مدیریت بازرگانی - بازاریابی کارشناسی ارشد
تا کنون - ۱۳۹۲ موسسه آموزش عالی خاتم
حسابداری کارشناسی
۱۳۸۹-۱۳۹۱ دانشگاه جامع علمی کاربردی - کیش
بازاریابی کاردانی
۱۳۸۶-۱۳۸۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی - کیش

رزومه